പെൺകുട്ടികൾക്ക് എപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ലൈംഗിക സുഖം കിട്ടും.. ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളത് പുരുഷന്.. അജിത് കുമാർ

in post

ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ശരീരം വിറ്റു ജീവിക്കുന്നു. മറ്റു ജോലികൾ ഇല്ല ഉന്നതരുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. കോളേജ് കുട്ടികളെ പോലും ഇവർ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നെന്ന് ആൾ കേരള മെൻസ് അസോസിയേഷൻ

സെക്രട്ടറി വട്ടിയൂർക്കാവ് അജിത് കുമാർ സ്ത്രീകൾക്ക് അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗം കൂടുന്നത് എന്നും സ്ത്രീകളുടെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നിരവധി പുരുഷന്മാരെ തനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം എന്നും സ്വൊന്തം ഭർത്താവിന്റെ

മുന്നിൽ വച്ച് പോലും അന്യ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് എന്നും അജിത് കുമാർ പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ നാട് മുടിഞ്ഞു പോകും എന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. ഫെമിസ്നിസ്റ്റുകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ

രൂക്ഷ വിമർശനം ആണ് ഇയാൾ നടത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ നിരവധി പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് എന്നും ഇവർ മനപ്പൂർവ്വം ആളുകളെ അടുപ്പത്തിലാക്കി അവരുമായി ഒന്നിച്ചിട്ടു പിന്നീട് അത് കാട്ടി ഉപദ്രവിക്കും എന്നും അത് കൂടാതെ

ഫെമിസ്നിസ്റ്റുകൾ ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും അജിത്കുമാർ ചോദിക്കുന്നു. പുരുഷന് മാത്രമാണ് ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളത്. ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു സവാദിന്റെ സിബ്ബ് ഊരേണ്ട അത്രയും


ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് അത് അവർ പറയുന്നത് നൂറു ശതമാനം ശരിയാണ് എന്നും ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളത് പുരുഷനാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് എപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ലൈംഗിക സുഖം കിട്ടും എന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു.
ALSO READ ഒരുപാട് തവണ നോ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സമ്മതം മൂളി : പുതിയ വിശേഷവുമായി മേതിൽ ദേവിക

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*